Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Petpolonia jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Dane kontaktowe firmy znajdują się na końcu niniejszej Polityki prywatności. Petpolonia szanuje prywatność Użytkownika i zobowiązuje się do ochrony jego danych osobowych.

Przedstawione poniżej witryny zwane są „Witrynami internetowymi” firmy:

www.studnie.eu

Witryny internetowe firmy oraz inne interfejsy komunikacyjne (poczta elektroniczna, telefon, kontakt z pomocą techniczną, media społecznościowe, czat oraz formy papierowe zwane są poniżej „Usługami” firmy.

ZAKRES POLITYKI PRYWANOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę, gdy Użytkownik jako klient i/lub osoba odwiedzająca Witrynę internetową firmy korzysta z Usług firmy. Dotyczy to również sytuacji, w których firma pozyskuje dane osobowe Użytkownika od agenta dokonującego rezerwacji, z którym Użytkownik lub przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony, zawarli umowę. Niniejszy dokument, między innymi, zawiera informacje na temat celów, w jakich firma przetwarza dane osobowe Użytkownika, podmiotów, którym je udostępnia, a także praw Użytkownika związanych z jego danymi osobowymi.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZA PETPOLONIA?

Firma Petpolonia przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

(a) imię i nazwisko;
(b) data urodzenia;
(c) grupa wiekowa (dorośli, dzieci, studenci, seniorzy);
(d) płeć;
(e) dane kontaktowe (adres, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego oraz adres e-mail);
(f) szczegółowe informacje dotyczące płatności (vouchery i typ płatności);
(g) liczba podróżujących dzieci (jeżeli jakieś podróżują);
(h) numer referencyjny rezerwacji;
(i) informacje dotyczące planu podróży Użytkownika (cel i czas podróży, data przybycia i wyjazdu, liczba podróżnych, wybór kabiny lub fotela, numer kabiny, wstępne zamówienia (posiłki, napoje lub przekąski), zwierzęta domowe (w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat), specjalne życzenia, w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat oraz wymagane ubezpieczenie od rezygnacji);
(j) informacje o pojeździe (rodzaj pojazdu (samochód osobowy, samochód kempingowy, rower i/lub przyczepa) oraz numer rejestracyjny pojazdu);
(k) zamówienia/lista zakupów użytkownika w sklepie nabrzeżnym i w sklepie pokładowym;
(l) historia rezerwacji;
(m) wykorzystane kody promocyjne i kody bezpieczeństwa (użyte do weryfikacji kodów promocyjnych);
(n) sprzedawca (rynek, na którym Użytkownik zarezerwował wycieczkę lub skorzystał z Usług firmy);
(o) narodowość;
(p) informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
(q) informacje dotyczące listy gości (klient dokonujący rezerwacji i jego towarzysze podróży);
(r) numery identyfikacyjne zwierząt Użytkownika;
(s) informacje o tym, kto deklaruje się jako rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej;
(t) data zawieszenia (jeżeli pasażer naruszy obowiązujące na pokładzie przepisy bezpieczeństwa);
(u) informacje o niepełnosprawności (w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat, jeżeli potrzebuje pomocy, cierpi na uszkodzenie słuchu, potrzebuje leków, wózka inwalidzkiego lub jest osobą niedowidzącą);
(v) informacje dotyczące witryny na podstawie adresu IP Użytkownika;
(w) informacje dotyczące przeglądarki (wersja przeglądarki internetowej);
(x) numer członkowski w Klubie lojalnościowym;
(y) odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej satysfakcji klienta, w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail); oraz
(z) pracodawca i stanowisko Użytkownika (dla podróżujących w klasie biznesowej).

SKĄD FIRMA PETPOLONIA UZYSKUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Firma Petpolonia uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika, w trakcie rezerwowania wycieczki, kwater lub dokonywania jakiejkolwiek innej rezerwacji albo zakupu, lub podczas korzystania z Usług firmy w inny sposób (podczas odwiedzin w Witrynie internetowej firmy lub kontaktowania się z firmą).

Firma Petpolonia gromadzi dane osobowe Użytkownika od biur podróży, które poinstruowały Użytkownika, aby przekazał Petpolonia dane osobowe. Informacje przetrzymywane są w kraju, w którym biuro podróży przechowuje dane osobowe.

CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PRZEKAŻE FIRMIE PETPOLONIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby zarezerwować wycieczkę, korzystając z Usług firmy, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe, w zakresie opisanym powyżej. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, firma Petpolonia nie będzie mogła wywiązać się ze zobowiązań umownych względem Użytkownika i, w konsekwencji, Użytkownik nie będzie mógł zarezerwować żadnej wycieczki, korzystając z Usług firmy.

W JAKICH CELACH FIRMA PETPOLONIA PRZETWARZA DANE OSOBOWE I CO STANOWI PODSTAWĘ PRAWNĄ DO TAKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM?

Firma Petpolonia przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach opisanych poniżej. Dla każdego celu Petpolonia musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie, (ii) to, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub (iii) to, że firma Petpolonia lub osoba trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa interes Użytkownika w zaprzestaniu przetwarzania jego danych osobowych. Przy każdym celu wykazanym poniżej zostanie określona podstawa prawa, na jakiej opiera się firma Petpolonia.

Jeżeli za podstawę prawną dla wskazanego poniżej celu została uznana zgoda Użytkownika, firma Petpolonia nie będzie przetwarzać jego danych osobowych dla tego celu, bez uzyskania takiej zgody. Ponadto, Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

a) Świadczenie Usług związanych z wycieczkami, zakwaterowaniem i wynikających z umowy

Petpolonia wykorzystuje imię i nazwisko, datę urodzenia, grupę wiekową, płeć, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, liczbę podróżujących dzieci, numer referencyjny rezerwacji, informacje dotyczące planu podróży Użytkownika, informacje o pojeździe, informacje o zamówieniach/zakupach dokonanych w sklepie nabrzeżnym i pokładowym, historię rezerwacji, wykorzystane kody promocyjne i kody zabezpieczające oraz informacje o sprzedawcy, aby administrować i świadczyć Usługi związane z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem, zamówieniami wstępnymi oraz inne Usługi zgodnie z Warunkami podróży oraz Warunkami transportu. Powyższe przetwarzanie danych osobowych opiera się na zobowiązaniu umownym wobec Użytkownika.

b) Świadczenie Usług firmowych

Firma Petpolonia wykorzystuje imiona i nazwiska Użytkownika oraz jego dane kontaktowe do komunikowania się z Użytkownikiem, gdy użytkownik korzysta z Usług Petpolonia. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

c) Administracja

Firma Petpolonia wykorzystuje informacje dotyczące listy gości, aby administrować zwrotami, gwarancjami oraz reklamacjami klientów związanymi z rezerwacjami Użytkownika. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

d) Zgodność z obowiązkami prawnymi

Firma Petpolonia przetwarza:

– informacje o niepełnosprawności, które dostarczył Użytkownik w celu zapewnienia mu niezbędnej pomocy podczas podróży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

– informacje dotyczące płatności dokonanej przez Użytkownika, w celu przechowywania informacji o płatności, imienia i nazwiska, numeru członkowskiego w klubie lojalnościowym oraz danych kontaktowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

– imię i nazwisko Użytkownika, jego płeć, grupę wiekową oraz informacje o niepełnosprawności (w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat), w celu przechowywania list pasażerów zgodnie z Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty.

– imię i nazwisko Użytkownika, jego datę urodzenia, płeć, grupę wiekową, narodowość oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, w celu przechowywania list pasażerów oraz przeprowadzania weryfikacji tożsamości, zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

– jeżeli ma to zastosowanie, imię i nazwisko Użytkownika, jego datę urodzenia oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, w zakresie, w jakim takie informacje są umieszczane na listach pasażerów objętych zakazem podróży, które firma Petpolonia otrzymuje od organów policji. Firma korzysta z takich list, aby uniemożliwić tym osobom podróżowanie z Petpolonia, w celu każdorazowego podporządkowania się obowiązującym przepisom prawa.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych Użytkownika opiera się na zobowiązaniach prawnych firmy Petpolonia.

e) Zapewnianie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością

Firma Petpolonia przetwarza informacje o niepełnosprawności, dostarczone przez Użytkownika, w celu zapewnienia Użytkownikowi niezbędnej pomocy w związku z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem oraz Usługami świadczonymi przez firmę Petpolonia . Przetwarzanie powyższych danych osobowych Użytkownika opiera się na bezpośredniej zgodzie Użytkownika.

f) Ulepszanie Usług świadczonych przez Petpolonia

W celu poprawy świadczonych przez firmę Usługi (w celu naprawy błędów, szybkiego i łatwego identyfikowania i rozwiązywania problemów z konwersją w Witrynie internetowej, zmiany interfejsu, dzięki czemu Użytkownik może uzyskać dostęp do wyszukiwanych informacji lub w celu zaznaczenia odpowiednich ofert w Witrynie internetowej), firma będzie wykorzystywać imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje związane z witryną na podstawie adresu IP Użytkownika, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, numer referencyjny rezerwacji oraz informacje dotyczące planu podróży, aby uzyskać statystyki dotyczące sposobu korzystania z Usług firmy przez Użytkownika. Firma pozyskuje te informacje za pośrednictwem ankiet dotyczących satysfakcji klienta i badań marketingowych, lub za pomocą analizy sposobu korzystania z Usług firmy przez Użytkownika. Kiedy firma wykorzystuje dane osobowe do poprawy swoich Usług, używa ich w formie zagregowanej w najwyższym możliwym stopniu. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy Petpolonia.

g) Zapobieganie nadużywaniu Usług

Imię i nazwisko Użytkownika, jego adres i adres IP (odpowiednio do danego przypadku) mogą być używane przez firmę Petpolonia w niezbędnym zakresie, by zapobiegać nadużyciom i kradzieżom kart kredytowych. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

h) Uniemożliwianie rezerwacji podróży osobom zawieszonym

Petpolonia przechowuje dane dotyczące zawieszenia, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer referencyjny rezerwacji pasażerów, którzy złamali przepisy bezpieczeństwa firmy Petpolonia obowiązujące podczas podróży, w celu uniemożliwienia takim osobom rezerwacji podróży. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

i) Dostarczanie ofert, obniżek i aktualizacji na podstawie zakupu Użytkownika

Ponadto firma używa imienia i nazwiska, danych kontaktowych i informacji na temat planu podróży Użytkownika w celu dostarczenia Użytkownikowi ofert, obniżek i aktualizacji na podstawie dokonanego przez niego zakupu. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

j) Rozpatrywanie reklamacji klientów oraz odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie

Firma wykorzystuje dane osobowe właściwe dla każdego konkretnego przypadku w celu rozpatrywania wszelkich reklamacji złożonych przez klienta lub odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszania. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

k) Wykazywanie zgodności z obowiązkiem prawnym

Petpolonia przechowuje dokumentację związaną z paszportami i danymi pozwalającymi na ustalenie tożsamości, a także informacje o tym, które osoby zdeklarowały się jako rodzice osób niepełnoletnich podczas kontroli tożsamości, w celu wykazania odpowiednim organom władzy zgodności z wymaganiami związanymi z kontrolą tożsamości zawartymi w prawie i przepisach obowiązujących na danym rynku lokalnym. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Petpolonia.

KOMU FIRMA UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Aby realizować wyżej wymienione cele, firma Petpolonia może udostępniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom:

(a) firmom obsługującym studnie, przewoźnikom autobusowym, przewodnikom turystycznym, przedsiębiorstwom świadczącym usługi zakwaterowania oraz innym wykonawcom
(b) Policji, izbie celnej i innym organom władzy
(c) Firmom ubezpieczeniowym
(d) Usługodawcom, których firma zaangażowała w świadczenie usług na rzecz Użytkownika, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań analitycznych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, dostawcy usług związanych z realizacją wydarzeń itp

CZY FIRMA BĘDZIE PRZESYŁAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA POZA TEREN UNII EUROPEJSKIEJ / EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Firma Petpolonia może przesyłać niektóre dane osobowe Użytkownika do wymienionych poniżej krajów spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zależności od kierunku zarezerwowanej wycieczki, Państwa dane mogę być przesyłane do poniższych krajów spoza Unii Europejskiej:

  • Norwegia
  • Islandia
  • Wyspy Owcze

JAK DŁUGO FIRMA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Do 8 lat, zgodnie z ustawą o rachunkowości i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Poniżej znajduje się podsumowanie praw Użytkownika wynikających z europejskich przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, a Użytkownik może skorzystać z nich, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego dokumentu.

Ponadto, za każdym razem, gdy Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail dotyczącą rezerwacji dokonanej za pomocą Usług firmy, Użytkownik będzie mieć możliwość uzyskania dostępu do rezerwacji i dokonania aktualizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw Użytkownika należy skontaktować się z firmą (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Polityki prywatności).

Należy pamiętać, że firma Petpolonia zawsze rozpatrzy wniosek Użytkownika o skorzystanie z prawa w celu ustalenia jego zasadności. Żadne prawa wymienione poniżej nie są bezwzględne i mogą pojawić się wyjątki.

Oprócz poniżej przedstawionych praw Użytkownik ma zawsze prawo do zgłoszenia reklamacji w organie nadzorczym dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę Petpolonia.

(a) Prawo dostępu. Użytkownik, na żądanie, jest upoważniony do otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Petpolonia, a także do otrzymania informacji uzupełniającej o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika przez tę firmę.
(b) Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do tego, by jego dane osobowe zostały poprawione i/lub uzupełnione, jeśli są nieprawidłowe i/lub niepełne.
(c) Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia prośby, by firma Petpolonia usunęła jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
– dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
– Użytkownik wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne ich przetwarzania;
– Użytkownik zgłasza uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
– dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.

(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących okolicznościach:
– gdy badana jest rzetelność danych osobowych;
– gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie jest dłużej konieczne, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego prosi o ograniczenie ich przetwarzania;
– gdy firma Petpolonia nie potrzebuje już danych osobowych, ale Użytkownik potrzebuje ich do zgłoszenia, realizacji lub odpowiedzi na roszczenia prawne, lub
– gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, który jest weryfikowany.

(e) Prawo do przenoszenia danych. W niektórych sytuacjach Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które przekazał firmie Petpolonia w celu przesłania ich innemu usługodawcy, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub realizacji umowy.

(f) Ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Użytkownik ma ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jego danych osobowych, które opiera się na uzasadnionych interesach firmy Petpolonia. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, firma Petpolonia musi wykazać, że ma bardzo istotne uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania lub potrzebuje danych osobowych do zgłoszenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STUDNIE?

Kontakt z firmą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

Petpolonia
Stryszawa 178C
34-205 Stryszawa
Polska
Telefon: 668 368 368 | 533 855 333
E-mail: info@studnie.eu